Integritetspolicy.

Prekon i Syd AB (härefter benämnt Prekon) kommer alltid följa gällande lagar om
integritet, vilket innefattar EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EU) som börjar gälla den 25 maj 2018.

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till eller samlas in av oss. Denna policy finns tillgänglig på www.prekon.se

Prekon komma att behandla personuppgifter om du ingår avtal med oss, eller inför att Prekon i Syd AB ingår avtal med dig.

Prekon kan vidare behandla dina uppgifter om du företräder juridisk person som Prekon har ingått avtal med, eller kan komma att ingå avtal med.

Prekon kan vidare komma att behandla dina personuppgifter om du kontaktar oss genom vår hemsida, i syfte att bemöta din förfrågan.

Prekon kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Prekon kan därvid komma att behandla några eller alla av följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast) Arbetsgivare, inklusive org.nr.

Om du kontaktar Prekon per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilken kan innehålla personuppgifter.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Prekon behandlar dina personuppgifter för att Prekon ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och Prekon, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1b).

Prekon har vidare berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information om och marknadsföring av Prekon och den verksamhet som bedrives (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss via e-post eller kontaktinformation nedan.

Prekon kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Prekon är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).

För att ingå avtal med Prekon är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. Prekon kan inta ingå avtal med dig eller den juridiska person du företräder utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter

Prekon kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enl. instruktion från Prekon.

Personuppgiftsbiträdet lagrar endast dina uppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontroleras av Personuppgiftsbiträdet.

För det fall personuppgifter överförs till tredje land, kommer detta endast att ske till sådant land, där EU Kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom t ex att mottagande organisation eller företag har anslutit sig till EU-US Privacy shield, eller att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats.

Lagring och behandling

Prekon kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Prekon.

Prekon kommer därefter att spara sådana uppgifter som Prekon enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

Prekon kommer att spara kontaktuppgifter med avseende på information och/eller marknadsföring under en tid på 5 år efter senaste kontakten om du inte meddelar att du inte vill ha sådan information eller marknadsföring, varvid Prekon omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om Prekon behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt som anges i EU:s Dataskyddsförordning.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se.

Vänligen notera att vi kommer att utföra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Säkerhet

Prekon behandlar dina personuppgifter på ett sätt om uppfyller de principer som följer av EU:s Dataskyddsförordning (Art 5). Prekon behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller avsiktlig skada.

Prekon använder säkra servrar där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet och dennes underbiträde, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Prekon förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, t ex för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Prekons hemsida.

Kontaktinformation

Prekon i Syd AB
Kalkstensvägen
21 224 78 Lund